اطلاعات جغرافيايي بيماريها
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
كد 14 رقمي صادرات و واردات

تمديد اعتبار توكن سامانه صدور مجوزها

كنترل دسترسي اعضا

تغيير در كد پستي

ارتباط با سامانه ثبت مجوزها

ليست اقلام تخصيصي دفاتر قرنطينه استانها

تكميل فرم اطلاعات واحد هاي دامي

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: صادرات دام زنده (سبك ) ( ٢٨/٥/١٣٩٣ )
فرآيند صادرات دام زنده ( سبك )
بدين وسيله به اطلاع مسئولين قرنطينه استانها و متقاضيان صادرات دام زنده ميرساند در اجراي دستورالعمل 36327/45/93 مورخه 26/5/93 جهت صادرات دام زنده ( سبك ) مطابق روش ذيل اقدام نمايند :

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: ضوابط و مقررات ( ١/٣/١٣٩٠ )
ضوابط و مقررات كلي صادرات و واردات
قابل توجه متقاضيان واردات و صادرات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي و نهاده هاي خوراك دام به اطلاع ميرساند مقررات و ضوابط جهت اقلام فوق الذكر به شرح ذيل ميباشد كه متقاضيان موظف به رعايت اين موارد مي باشند :

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: الزام ارايه گواهي راديو اكتيو ( ٢٣/١/١٣٩٠ )
واردات آبزيان و فرآورده ها
بدينوسيله به اطلاع ووارد كنندگان آبزيان و فرآورده ها ميرساند از ابنداي سال جاري ترخيص محموله ها منوط به ارايه گواهي سازمان انرژي اتمي كشور مبدا ميباشند لذا ......

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم پرسشنامه واردات دام ( ٦/٩/١٣٨٩ )
فرم پرسشنامه سايت قرنطينه دامي
كليه متقاضيان واردات دام زنده موظف هستند قبل از درخواست واردات به دفتر قرنطينه ......

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم درخواست واردات دام زنده ( ١٤/١١/١٣٨٨ )
درخواست واردات انواع دام اعم از نگهداري و يا كشتاري
فرم شماره 2- مدارك مورد نياز مربوط به درخواست واردات انواع دام اعم از نگهداري و يا كشتاري ، طيور

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: صدور مجوز بهداشتي وردات ( ١٠/١١/١٣٨٨ )
لزوم ارائه اصل پرفرما
به اطلاع كليه متقاضيان محترم واردات ميرساند بر اساس دستورالعمل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ايران ،كليه وارد كنندگان .............

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: نمونه پرفرما ( ٢٠/١٠/١٣٨٨ )
نمونه پرفرما جهت واردات گوشت
جهت ارايه درخواست جهت واردات گوشت قرمز و سفيد ارايه پرفرما با مشخصات ذيل الزامي است .

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: قابل توجه همكاران و متقاضيان واردات ( ٤/٨/١٣٨٨ )
فرم جديد پرفرما جهت واردات محموله دام زنده و فرآورده هاي خام دامي
بر اساس اعلام وزارت بازرگاني جهت واردات فرم پرفرما بايد مطابق فرم ذيل تكميل و ارايه گردد لذا متقاضيان بايد جهت واردات مطابق فرم ذيل پرفرما را تكميل و به همراه مدارك مورد نياز به اداره قرنطينه تحويل فرمايند.

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم شماره 6 ( ١/٧/١٣٨٨ )
فرم هاي درخواست واردات آبزيان
جهت دريافت مجوز واردات آبزيان بايستي مطابف شرايط ذيل اقدام گردد :

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم شماره 5 ( ١/٧/١٣٨٨ )
فرم درخواست صادرات پاي مرغ
جهت صادرات پاي مرغ بايد اطلاعات ذيل را تكميل و ارايه دهيد .....

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم شماره 4 ( ٢٢/٦/١٣٨٨ )
مربوط به درخواست واردات گوشت قرمز و گوشت مرغ
اين فرم را بايد در سر يرگ شركت تايپ نموده و با مدارك خواسته شده به دفتر قرنطينه ارايه نماييد...

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم شماره 3 ( ٢٢/٦/١٣٨٨ )
مربوط به درخواست واردات ماهي مصرف خانوار و كارخانجات كنسرو سازي وار و صنعتي
اين فرم را بايد در سر يرگ شركت تايپ نموده و با مدارك خواسته شده به دفتر قرنطينه ارايه نماييد...

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم شماره 2 ( ٢٢/٦/١٣٨٨ )
مربوط به درخواست واردات انواع دام ،طيور وآبزيان زنده
اين فرم را بايد در سر يرگ شركت تايپ نموده و با مدارك خواسته شده به دفتر قرنطينه ارايه نماييد...

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم درخواست واردات ( ٢٢/٦/١٣٨٨ )
انواع غذاي دام ،طيور وآبزيان بصورت بسته بندي شده- فله
اين فرم را بايد در سر يرگ شركت تايپ نموده و با مدارك خواسته شده به دفتر قرنطينه ارايه نماييد...

 رديفهاي 1 تا 14 از کل 14 رديف