اطلاعات جغرافيايي بيماريها
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
موافقت بيمه با پلاك هي باركد دار

درج كد رهگيري در بارنامه


آدرس جديد سايت قرنطينه

آموزش سامانه ثبت مجوز هاي واردات ،صادرات و ترانزيت

اصلاح تعرفه جوجه و مرغ

حذف كاغذ در مكاتبه با وزارت صنعت ،معدن و تجارت

تاريخ انتشار : ١٦/٨/١٣٨٨
نمونه ليبل محموله هاي وارداتي:ليبل گوشت
ليبل بغل ران گوشت گوساله منجمد وارداتي
نمونه ليبل بغل ران