اطلاعات جغرافيايي بيماريها
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تكميل فرم اطلاعات واحد هاي دامي

مراحل الكترونيكي ثبت اطلاعات واحد ها

ممنوعيت تردد دام در هشت استان

رفع ممنوعيت تردد اسب

ممنوعیت تولید و بارگیری در ایالت ماتاگروسو

انقضاي توكن سامانه قاچاق كالا و ارز

موافقت بيمه با پلاك هي باركد دار

اخبار: فرم كاربران قرنطينه ( ١٠/٦/١٣٩٣ )
تكميل فرم اطلاعات واحد هاي دامي
بدينوسيله به اطلاع مسئولين فني واحد ها
و مسئولين قرنطينه استانها ميرساند با توجه به راه اندازي قريب الوقوع نسخه جديد سامانه قرنطينه

اخبار: اطلاعيه ثبت اطلاعات واحدها ( ٣/٦/١٣٩٣ )
مراحل الكترونيكي ثبت اطلاعات واحد ها
جهت اطلاع مسئولين قرنطينه استان و شبكه شهرستان ،شركت هاي پلاك كوب و يا صادر كنندگان دام زنده سبك و ....

اخبار: صادرات دام زنده (سبك ) ( ٢٨/٥/١٣٩٣ )
فرآيند صادرات دام زنده ( سبك )
بدين وسيله به اطلاع مسئولين قرنطينه استانها و متقاضيان صادرات دام زنده ميرساند در اجراي دستورالعمل 36327/45/93 مورخه 26/5/93 جهت صادرات دام زنده ( سبك ) مطابق روش ذيل اقدام نمايند :

اخبار: بخشنامه ( ٢٩/٤/١٣٩٣ )
محدوديت صدور مجوز بهداشتي واردات
قابل توجه وارد كنندگان ماهي 
بر اساس بخشنامه دفتر قرنطينه و امنيت زيستي جهت واردات ماهي فله مجوز بهداشتي واردات .....

اخبار: رفع ممنوعيت ( ٢٣/٤/١٣٩٣ )
رفع ممنوعيت جابجايي شتر در سه استان
بدين وسيله به اطلاع ميرساند مطابق بخشنامه پيوست ممنوعيت جابجايي شتر در سه استان سيستان و بلوچستان ، خراسان جنوبي ، جيرفت و كهنوج لغو گرديد

اخبار: صادرات گوساله ( ٢٨/٣/١٣٩٣ )
دستورالعمل و بخشنامه صادرات گوساله
بدين وسيله به اطلاع مسئولين قرنطينه استانها ميرساند متقاضيان صادرات گوساله نيازي به مراجعه به سازمان مركزي نداشته و استانها مطابق بخشنامه پيوست اقدام نماييد.

اخبار: ممنوعيت تردد دام ( ١٩/٣/١٣٩٣ )
ممنوعيت تردد دام در هشت استان
بدين وسيله به اطلاع مسئولين قرنطينه استانها ميرساند برابر بخشنامه صادره خروج دام از استانهاي آ-شرقي، آ-غربي ، كردستان، كرمانشاه،قم ، مركزي، زنجان و ايلام تا اطلاع ثانوي ممنوع است.

اخبار: رفع ممنوعيت ( ١٩/٣/١٣٩٣ )
رفع ممنوعيت تردد اسب
بدين وسيله به اطلاع ميرساند برابر بخشنامه زير صدور گواهي بهداشتي جهت حمل و نقل اسب در كشور با رعايت دستورالعمل بهداشتي صادره بلامانع است.

اخبار: ممنوعیت تولید و بارگیری ( ١١/٢/١٣٩٣ )
ممنوعیت تولید و بارگیری در ایالت ماتاگروسو
بدین وسیله به اطلاع همکاران فعال در کشتارگاههای برزیل در ایالت ماتاگروسو میرساند با عنایت به بخشنامه دفتر قرنطینه از تولید و بارگیری گوشت منجمد گوساله خودداری نمایند.......

اخبار: پلاك باركددار دام ( ٢٩/١٢/١٣٩٢ )
موافقت بيمه با پلاك هي باركد دار
بدينوسيله به اطلاع همكاران ميرساند صندوق بيمه كشاورزي ايران موافقت خود را در خصوص استفاده از پلاك هاي باركددار بعنوان شناسه دام اعلام كرد كه بپيوست نامه ....

اخبار: گواهي بهداشتي حمل ( ٢٠/١٢/١٣٩٢ )
درج كد رهگيري در بارنامه
اقدام استان مازندران درالزام درج كد رهگيري گواهي هاي جمل بهداشتي در بارنامه هاي صادره جهت خودروهاي حامل دام زنده و. فرآورده هاي خام دامي

اخبار: جلسه روساي قرنطينه ( ١٧/١٠/١٣٩٢ )
آموزش سامانه ثبت مجوز هاي واردات ،صادرات و ترانزيت
بدينوسيله به اطلاع مسئولين قرنطينه استانها ميرساند در روز چهارشنبه مورخ 25/10/92 جلسه آموزش سامانه  ثبت مجوز هاي واردات ،صادرات و ترانزيت در محل سالن جلسات سازمان تشكيل ميگردد .....

اخبار: دستورالعمل ( ٣٠/٧/١٣٩٢ )
دستورالعمل شناسايي رديابي دام زنده و فرآورده هاي خام دامي
قابل توجه مسئولين دفاتر قرنطينه، نظارت بهداشتي ، مبارزه ( طيور ، آبزيان و دام ) بپيوست دستورالعمل ابلاغي رياست محترم سازمان در خصوص ....

اخبار: ممنوعيت واردات ( ٢/٧/١٣٩٢ )
ممنوعيت واردات فرآوردههاي خام دامي از تركيه
بدينوسيله به اطلاع كليه مسئولين قرنطينه استانها ( علي الخصوص مرزي) ميرساند تا اطلاع ثانوي واردات فرآورده هاي خام دامي از منشا تركيه ممنوع مي باشد

اخبار: درج اطلاعات در سامانه ( ٥/٦/١٣٩٢ )
نحوه درج اطلاعات در سامانه ستاد قاچاق كالا و ارز
بدينوسيله به اطلاع كليه مسئولين قرنطينه استانهايي كه مجاز به صدور مجوز واردات مي باشند ميرساند از تاريخ 09/06/1392 كليه مجوز هاي واردات ( VIP ) صادره مي بايست ......

اخبار: پلاك كوبي ( ١٢/٤/١٣٩٢ )
الزام پلاك كوبي دام هاي خروجي استان ها

بدينوسيله به اطلاع كليه مسئولين قرنطينه استانها ميرساند بر اساس بخشنامه شماره 16612/40/92 مورخه 11/03/92 بپيوست كليه دام هاي خروجي.....


اخبار: صدور گواهي بهداشتي ( ٢٦/٩/١٣٩١ )
گواهي بهداشتي جهت دام زنده و فرآورده هاي خام دامي
بر اساس ماده 3 قانون سازمان دامپزشكي مصوب سال 1350 نقل و انتقال كليه محموله هاي دام زنده ، فرآورده هاي خام دامي و خوراك دام ميبايست با موافقت سازمان داپزشكي باشد متن قانون بشرح .....

اخبار: دولت الكترونيك ( ٢٣/٨/١٣٩٠ )
اطلاعيه ثبت شركت هاي صادر كننده
دفتر قرنطينه و اموربين الملل سازمان دامپزشكي كشور در راستاي گسترش دولت الكترونيك و كاهش مراجعات اشخاص حقيقي و حقوقي صادر كننده .....

اخبار: اعلام كد موقت خودرو ( ١٧/٥/١٣٩٠ )
الزام خودروها به دريافت كد رهگيري
بدينوسيله به اطلاع كليه دفاتر قرنطينه استانها ميرساند كليه صاحبان خودروهاي حمل دام زنده و فرآورده هاي خام دامي موظفند.....

اخبار: طرح شناسايي دام ( پلاك باركدار ) ( ٨/٢/١٣٩٠ )
آموزش سايت ثبت دام هاي پلاك گذاري شده
 به اطلاع مسئولين قرنطينه استانها ميرساندجهت آشنايي با نحوه پلاك گذاري ( باركددار) و ثبت پلاك هاي دام در ........

صفحه بعدي آخرين صفحه
 رديفهاي 1 تا 20 از کل 24 رديف